แบบฟอร์มของ ศ.ส.พ.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่นี่ มีไฟล์สองแบบ

ขอคลิกภาพอยา่งนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ  หรือ


แบบฟอร์มเพื่อสมัคร

แบบฟอร์ม 1.1 - ใบสมัครสมาชิก ศ.ส.พ. (สำหรับคริสตจักร)

แบบฟอร์ม 1.2 - ใบสมัครผู้นำศูนย์  

แบบฟอร์ม 1.3 - ใบสมัครผู้เรียน