สนุกสนาน สามัคคีธรรม

เมื่อร่วมกับ ศ.ส.พ. จะมีเพื่อนที่ดีใหม่ในคริสตจักรของท่านและจากคริสตจักรอื่นๆ ศ.ส.พ.ได้จัดค่ายทุกสองปี ที่ค่ายจะพบกับผู้เรียน ผู้นำศูนย์ คนมากมาย จะมีความสนุกสนานและสามัคคีธรรมบ่อยๆ