สนับสนุนพันธกิจของ ศ.ส.พ.

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ (ศ.ส.พ.) ก็เหมือนกับองค์กร ที.อี.อี. (การศึกษาศาสนศาสตร์แบบนำความรู้ออกไปสู่ผู้เรียน) อื่น ๆ ทั่วโลกซึ่งต้องอาศัยรายรับจากหลายแหล่ง ค่าธรรมเนียนต่าง ๆ ของคริสตจักร ผู้นำศูนย์และผู้เรียนได้ช่วยมากกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกวัน แต่บริจากจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ได้ช่วย ศ.ส.พ. ดำเนินงานต่อไปได้ และช่วยขยายพันธกิจด้วย

การสนับสนุนจากท่านจะช่วยให้มีทุนการศึกษาสำห้รบผู้เรียนและผู้นำศูนย์ จะช่วยการเงินของการแปลหรือพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้มีบุคลากรคนไทย และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย

 • ช่วยขยายงาน ศ.ส.พ. โดยสนับสนุนการประชุมประชาสัมพันธ์กับคริสตจักรใหม่ หรือพืนที่ใหม่ ๆ : 4,500 บาท
 • ให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียน 1 คน (ช่วยลดครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือทุกเล่ม):
  • ระดับที่ 1 มีหนังสือ 4 เล่ม = 1,200 บาท
  • ระดับที่ 2 มีหนังสือ 8 เล่ม = 2,400 บาท
  • หนังสือทั้งหมดของระดับที่ 1 และ 2 = 3,600 บาท
 • ให้ทุนสำหรับผู้นำศูนย์ 1 คน (ให้ผู้นำศูนย์ได้รับหนังสือของผู้เรียนและคู่มือผู้นำศูนย์โดยไม่ต้องจ่ายเลย):
  • ระดับที่ 1 มีหนังสือของผู้เรียน 4 เล่ม และคู่มือผู้นำศูนย์ 4 เล่ม = 2,400 บาท
  • ระดับที่ 2 มีหนังสือของผู้เรียน 8 เล่ม และคู่มือผู้นำศูนย์ 8 เล่ม = 4,800 บาท
  • หนังสือของผู้เรียนทุกเล่ม และคู่มือผู้นำศูนย์ทุกเล่มสำหรับทั้งระดับที่ 1 และ 2 = 7,200 บาท
 • ให้ทุนการแปลหลักสูตรใหม่ (หนังสือ 1 เล่มที่มี 200 หน้า): 30,000 บาท
 • ช่วยสนับสนุนเงินเดือนของผู้อำนวยการคนไทยในอนาคต: 18,750 บาทต่อเดือน or 225,000 บาทต่อปี

การบริจาคของท่านกับ ศ.ส.พ. จะช่วยคริสตจักรทั่วประเทศไทยเกิดผลสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง