แบบฟอร์มของ ศ.ส.พ.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่นี่ มีไฟล์สองแบบ

ขอคลิกภาพอยา่งนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ  หรือ


แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ ศ.ส.พ. ระดับที่ 1

แบบฟอร์ม 1.1 - ใบสมัครสมาชิก ศ.ส.พ. (สำหรับคริสตจักร)

แบบฟอร์ม 1.2 - ใบสมัครผู้นำศูนย์  

แบบฟอร์ม 1.3 - ใบสมัครผู้เรียน

แบบฟอร์ม 1.4 - ใบสั่งหนังสือ

แบบฟอร์ม 1.5 - ตารางบันทึกการเข้ากลุ่มพลังและผลการสอบ

แบบฟอร์ม 1.6 - ขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำคริสเตียน

 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ ศ.ส.พ. ระดับที่ 2

แบบฟอร์ม 2.1 - แบบสอบถามข้อมูลผู้สนใจสมัครเป็นผู้นำศูนย์

แบบฟอร์ม 2.2 - แบบสอบถามข้อมูลผู้สนใจสมัครเป็นผู้เรียน

แบบฟอร์ม 2.3 - ใบรับร้องผู้เรียนของคริสตจักร

แบบฟอร์ม 2.4 - ใบสั่งหนังสือ

แบบฟอร์ม 2.5 - ตารางบันทึกการเข้ากลุ่มพลังและผลการสอบ

แบบฟอร์ม 2.6 - แบบประเมินผลการเรียนของผู้เรียน

แบบฟอร์ม 2.7 - โคชเพื่อการพัฒนา

แบบฟอร์ม 2.8 - การสำรวจและการวัดผลการเจริญเติบโตในพระเจ้าของผู้เรียน

แบบฟอร์ม 2.9 - ขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำคริสเตียน