เรียนที่บ้าน

เราให้ความหมายของ ศ.ส.พ. ว่าเป็น ศูนย์การเรียนพระคริสตธรรม ในคริสตจักรท้องถิ่น ศ.ส.พ. นำศูนย์พระคริสตธรรมไปสู่ผู้เรียนในคริสตจักร เพื่อให้มีโอกาสได้รับการอบรมโดยใช้คริสตจักรเป็นหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น ศ.ส.พ. ไม่ใช่ “โครงการ” เพื่อแสวงหาผลกำไรเหมือนบริษัท แต่เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาในการศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้น ศ.ส.พ. ไม่ใช่โรงเรียนพระคริสตธรรมแต่มีลักษณะที่คล้ายกัน    คริสตจักรแต่ละที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางการศึกษาที่ผู้เรียนจะได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจ     มีโอกาสได้พัฒนาทักษะการทำ

พันธกิจและรับใช้พระเจ้าไปพร้อมๆกัน ผู้เรียนสามารถเรียนหลักสูตรศาสนศาสตร์คริสเตียนด้วยตนเอง เช่น เรียนที่บ้านหรือในช่วงพักกลางวันจากการทำงาน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก แต่ ศ.ส.พ. แตกต่างจากการเรียนทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เน็ต คือ การเรียนทางไปรษณีย์ไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบ แต่ทุกวิชาของ ศ.ส.พ. ผู้เรียนต้องมีการสอบย่อย สอบกลางเทอมและปลายเทอมเสมอ เกรดของแต่ละวิชาขึ้นอยู่กับการอภิปรายกันในกลุ่ม การรับใช้ในคริสตจักรและคะแนนสอบ

เมื่อเรียนทางไปรษณีย์ไม่มีใครรู้ว่าเรียนด้วยตัวเองจริงหรือเปล่า เราสามารถให้คนอื่นเรียนแทนได้โดยที่ไม่มีใครรู้ เมื่อเรียนทางไปรษณีย์ไม่มีใครรู้ว่าคุณเข้าใจบทเรียนหรือไม่ ไม่มีใครช่วยอธิบายข้อสงสัยของผู้เรียน แต่ในการเรียนของ ศ.ส.พ. ผู้เรียนจะต้องพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนที่ผู้เรียนเรียนมาแล้วที่บ้าน

เมื่อเรียนทางไปรษณีย์ไม่มีใครรู้ว่าผู้เรียนได้นำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและพันธกิจที่คริสตจักรหรือไม่ แต่ ศ.ส.พ. ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีพันธกิจการรับใช้ ซึ่งอาจจะเป็นการนำนมัสการ การสอนรวีฯ การนำกลุ่มเซลล์ การเป็นพี่เลี้ยง การเทศนา การเยี่ยมเยียนคนป่วยและผู้ต้องขัง ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องมีโอกาสแบ่งปัน บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเรียนทางไปรษณีย์ ไม่มีใครรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้เรียนหลังจากที่เรียนหรือไม่ ไม่มีใครรู้ว่าผู้เรียนเติบโต และพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ แต่ในการเรียนของ ศ.ส.พ. ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องพบกับผู้นำศูนย์ทุกสองเดือน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ ผู้นำศูนย์เป็นเหมือน “โค้ช” ที่จะสอน หนุนใจตรวจสอบชีวิตฝ่ายวิญญาณและการรับใช้ของผู้เรียนในคริสตจักร ผู้นำศูนย์จะแนะนำแนวทางให้กับผู้เรียนแต่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ตั้งเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนาชีวิตส่วนตัวของผู้เรียนเอง นอกจากจะสอนทฤษฎีแล้วยังให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริงจึงทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำการเรียนการสอนนี้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย