ศูนย์ ศ.ส.พ. ที่เรียนจบหลักสูตร ปี 2021

แสดงความยินดีกับผู้เรียนที่จบหลักสูตร ศ.ส.พ. นะคะ/ครับ 


ศูนย์ระดับที่ 1 ที่เรียนจบ


ศูนย์ระดับที่ 2 ที่เรียนจบ

คจ. รุ่งอรุณสระบุรี
คจ. ประทาย

สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านได้ยินข้าพเจ้าพดต่อหน้าพยานหลายคน จงมอบหมายแก่ผู้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสอนผู้อื่นด้วย
2 ทิโมธี 2:2