ค่ายผู้นำศูนย์ ปี 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายผู้นำศูนย์ ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2017 ที่ผ่านมา มีผู้นำศูนย์ที่เข้าร่วม 14 คน จัดที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น โดยมีหัวข้อว่า “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำ”

ขอบคุณผู้นำศูนย์ทุกท่านที่เข้าร่วมในค่ายครั้งนี้ เป็นพระพรมากจริงๆ ขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ไม่ว่าจะเป็น ศจ. ภาวิณี ที่ได้สอนเกี่ยวกับสุขภาพฝ่ายวิญญาณ การนิ่งเงียบ และการปลีดวิเวกเพื่อจะได้รับการเสริมกำลัง ได้เพิ่มความเชื่อวางใจในพระเจ้า และได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้า อ. กวิน (เดียร์) ที่ได้สอนเรื่องโค้ชชิ่ง การเป็นโค้ชที่ดีและเกิดผล ผู้นำศูนย์ทุกท่านได้รับพระพรกันถ้วนหน้า

ใส่ความเห็น