การเกิดผลของ ศ.ส.พ.

ศ.ส.พ. ดำเนินมาเป็นเวลา 15 ปี และขอบคุณพระเจ้าที่ ศ.ส.พ.ได้มีส่วนในคริสตจักรท้องถิ่นตามที่ต่างๆ และเกิดผลและผลนั้นซึ่งจะคงอยู่ถาวร

  1. มีคริสตจักรทั้งหมด 65 แห่งที่เปิดให้หลักสูตรของ ศ.ส.พ.
  2. มีศูนย์ ศ.ส.พ. 100 แห่ง จากศูนย์ทั้งหมด 100 แห่งนี้ มี 43 แห่งที่ปิดใหม่ มี 29 แห่งที่มีผู้เรียนจบหลักสูตรและมี 20 แห่ง ที่กำลังเรียนอยู่
  3. มีผู้เรียน 482 คน ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร  และจาก 482 คนนี้ มี 101 คนที่เรียนจบหลักสูตร และมีผู้เรียน 83 คนที่กำลังเรียนอยู่
  4. มีผู้เรียนจบหลักสูตร ศ.ส.พ. 2 คน ที่ได้มารับตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ส.พ.
  5. มีผู้เรียนจบหลักสูตร ศ.ส.พ. 6 คน ที่ได้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
  6. มีคริสตจักร 7 แห่งที่ก่อตั้งโดยผู้เรียนจบหลักสูตร ศ.ส.พ.
  7. มีผู้เรียนจบหลักสูตร ศ.ส.พ. 9 คน ที่ได้มาเป็นผู้นำศูนย์อย่างเกิดผล