การอบรมผู้นำศูนย์ ปี 2019-2020

ในแต่ละปีทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำมีกำหนดการที่จะอบรมการเป็นผู้นำศูนย์ใหม่ ระดับ 1 เพียงปีละ 2 ครั้ง และอบรมผู้นำศูนย์ ระดับ 2 เพียงปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 คน ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ จ.ขอนแก่น  ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 3 วัน  ขอบคุณพระเจ้าในปี 2019-2020 ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหลายสังกัด หลายภาค  ศ.ส.พ. ยินดีมีส่วนในทุก ๆ คริสตจักรไม่ว่าจะสังกัดหรือภาคใด

บรรยากาศในการอบรมเข้มข้นและสนุกสนาน

ปี 2019

ครั้งที่ 1 ปี 2019 (ระดับที่ 1) มีผู้เข้ารับการอบรม 4 คน

ครั้งที่ 2 ปี 2019 (ระดับที่ 1) มีผู้เข้ารับการอบรม 4 คน

ครั้งที่ 3 ปี 2019 (ระดับที่ 1 ที่กรุงเทพฯ) มีผู้เข้ารับการอบรม 11 คน

ปี 2020

ครั้งที่ 1 ปี 2020 (ระดับที่ 1) มีผู้เข้ารับการอบรม 6 คน

ครั้งที่ 1 ปี 2020 (ระดับที่ 2) มีผู้เข้ารับการอบรม 6 คน