Uncategorized

หลักสูตรของ ศ.ส.พ.

เปิดหลักสูตร ศ.ส.พ. เป็น 2 ระดับแล้ว!

เปิดหลักสูตร ศ.ส.พ. เป็น 2 ระดับแล้ว! ได้แก่
– ระดับเบื้องต้น มี 4 วิชา ประกอบด้วย ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ สำรวจพระคัมภีร์ ค่านิยมครอบครัวคริสเตียน งานสำหรับทกุคน ใช้ระยะเวลา 1 ปี
– ระดับสูง มี 8 วิชา ได้แก่ ชีวประวัติพระคริสต์ 1-6, เทศนาอย่างไรดี และ การเป็นผู้นำคริสเตียน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง