Uncategorized

หลักสูตรของ ศ.ส.พ.

เปิดหลักสูตร ศ.ส.พ. เป็น 2 ระดับแล้ว!

หลักสูตรของ ศ.ส.พ. มี 2 ระดับ

ระดับที่ 1 คือ ‘พื้นฐานชีวิตคริสเตียน’ มี 4 วิชา

ระดับที่ 2 คือ ‘ผู้นำคริสเตียน’ มี 8 วิชา

สอนพระคัมภีร์และหลักศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาชีวิตของผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกในคริสตจักรและสร้างให้เป็นผู้นำรุ่นต่อไปเพื่อการสร้างสาวกอย่างเกิดผล