Uncategorized

การอบรมผู้นำศูนย์ใหม่ ปี 2018

ในแต่ละปีทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำมีกำหนดการที่จะอบรมการเป็นผู้นำศูนย์ใหม่เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ครั้งละไม่เกิน 10 คน ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ จ.ขอนแก่น  ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 วัน  ขอบคุณพระเจ้าในปี 2018 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแต่ละครั้งเกินเป้า ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหลายสังกัด หลายภาค  ศ.ส.พ. ยินดีมีส่วนในทุกๆคริสตจักรไม่ว่าจะสังกัดหรือภาคใด

 

บรรยากาศในการอบรมเข้มข้นและสนุกสนาน

 

ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 8 คน

ผู้เข้ารับการอบรมครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม 10 คน

ผู้เข้าอบรมผู้นำศูนย์ใหม่ครั้งที่ 2